Историјат

Формиран е како Околиски Хигиенски завод 1954 год. и со своите служби по Епидемиологија, Броматологија, Хигиена и здравствено просветување, делува самостојно на подрачјето на Охрид, Струга, Дебар, Ресен и Кичево. Од 1964 год. влегува во состав на Медицински центар-Охрид, преименуван во Хигиенско-ЕпидемиолоШка служба (ХЕС), со делување само на подрачјето на општина Охрид. Во 1994 год. се одвојува од Медицински центар-Охрид и делува самостојно како ЈЗО Завод за здравствена заштита на подрачјето со 2 подрачни единици во Струга и Дебар. Од 2010 делува на истата територија и со исти надлежности, само со назив Јавна Здравствена Установа Центар за јавно здравје.

година име на институција
1954 Околиски хигиенски завод-самостојно делува
1964 Хигиенско-епидемиолошка служба-во состав на Медицински центар-Охрид
1994 Јавна Здравствена Организација Завод за здравствена заштита-самостојно делува
2007 Јавна Здравствена Установа Завод за здравствена заштита-самостојно делува
2010 Јавна Здравствена Установа Центар за јавно здравје Охрид

Структура

СТРУКТУРА: - Центар за јавно здравје Охрид е современа јавна здравствена установа со две подрачни единици: СТРУГА и ДЕБАР

вкупно 50 вработени од кои
25 со средна стручна спрема (медицински сестри, лаборанти, дезинфектори)
8 со висока стручна спрема (лекар, хемичар, биолог, технолог, правник, економист)
14 специјалисти во соодветни гранки на превентивната медицина,
3 примариуси